Beste gegarandeerde tarieven
 Aankomst
Aankomst
Juridische kennisgeving

De gevestigde orde

Bedrijfsnaam: TROPICANGEL

Hoofdkantoor: 1410 CHE DE BELLEVUE 97116 POINTE-NOIRE

RCS: 88494390300010

Sociale vorm: maatschappelijk middenveld van agrarische exploitatie SCEA

Intracommunautair btw-nummer: FR18884943903

Accommodatie
De site wordt gehost op OVH-servers
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424761419 00011
Telefoonnummer: 08203203 63 - 0,118 € / mn

Redactionele inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) Voor een enkel documentair doel en alleen ter informatie. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hyperlinks naar sites van derden
De site biedt hyperlinks die verwijzen naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links betekent niet dat de uitgever de inhoud van genoemde sites goedkeurt. De uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet continu controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de site wordt verwezen en een gebruiker. Alleen de verantwoordelijkheid van de redactie van de sites waarnaar op de site wordt verwezen, kan worden aangesproken.

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de site; Het verzenden van reacties, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever naar de e-mailadressen die door gebruikers zijn opgegeven. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg verbindt de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de site heeft het recht om persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever op de coördinaten die bovenaan de pagina zijn aangegeven. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich uitschrijven door op de hyperlinks voor uitschrijven in de verzonden e-mails te klikken. Computers die verbinding maken met de servers van de site, ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden met een zeer lichte tekstindeling die gewoonlijk "cookies" worden genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken van dezelfde computer te identificeren. Mensen die op de site zijn aangesloten, zijn vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Ze kunnen hiervoor de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De uitgever wijst de gebruikers er echter op dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de site gewijzigd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.

Beveiliging van uitwisselingen
De uitgever verbindt zich ertoe alle juridische en technische maatregelen te nemen om de uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig neemt de uitgever een middelenverbintenis op zich om het misbruik van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin kennen de gebruikers van de site de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de bijbehorende risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden zullen worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten
De uitgever is de houder van rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de Intellectual Property Code. Dit is in het bijzonder het geval voor zijn merk (en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.

Beschikbaarheid van diensten
De uitgever heeft een middelenverbintenis in termen van toegankelijkheid van de service en zet de structuren op die nodig zijn om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. De uitgever kan de toegang echter zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, in het bijzonder om redenen van onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit de gebruiker of een derde partij. De uitgever kan op elk moment alle of een deel van zijn diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, in het bijzonder om technische redenen, en zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan een gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in het geval een gebruiker de voorwaarden van deze tekst niet naleeft.

Bemiddelaar bij geschillen
Nadat de klant contact heeft opgenomen met de dienst na verkoop en bij gebrek aan een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een reactie binnen 60 dagen, kan de klant kosteloos contact opnemen met de toerisme- en reisbemiddelaar, wiens contactgegevens en verwijzingsprocedures beschikbaar zijn op de website: www.mtv.travel.

Adres van de consumentenbemiddeling
Bemiddeling toerisme reizen
BP 80303
75823 Parijs Cedex 17

Telefonische werving
U kunt zich abonneren op de oppositielijst voor telefonische verzoeken van Bloctel via de site https://conso.bloctel.fr

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan de Franse wetgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.